Phần mềm bảo hiểm xã hội được sử dụng theo chữ ký số. Theo chỉ đạo của BHXH TP, từ 01/01/2016, TP Hà Nội sẽ chính thức dừng